Menu
0
Bezorgd in 1-3 werkdagen
Orders boven de €100 gratis verzending

Algemene voorwaarden

 

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

 

Ondernemer:

De natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan de consumenten aanbiedt. Hierna genoemd KATOO.

Consument:

Een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met KATOO.

Overeenkomst op afstand:

Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor een verkoop op afstand van producten, tot en met sluiten van de overeenkomst uit.

Bedenktijd:

De termijn (14 dagen) waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

Herroepingsrecht:

De mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

Dag:

Kalenderdag

Modelformulier voor herroeping:

Het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;

 

ARTIKEL 2  – IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

 

KATOO

Beltrumsestraat 14

7141 AL Groenlo

Telefoonnummer: 0544 466 665

Emailadres: [email protected]

kvk-nummer: 09130395

btw-nummer: -

 

ARTIKEL 3  – TOEPASSELIJKHEID

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van KATOO en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen KATOO en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is zal de ondernemer, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Het accepteren dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de consument de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door KATOO. KATOO is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt KATOO dit binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 

ARTIKEL 4  – HET AANBOD

 

Het gehele aanbod van KATOO is vrijblijvend en KATOO behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Alle afbeeldingen die KATOO gebruikt zijn waarheidsgetrouwe weergave. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden KATOO niet. De consument heeft recht op een herroepingstermijn van veertien (14) dagen.

 

ARTIKEL 5  – DE OVEREENKOMST

 

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt KATOO onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door KATOO is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft KATOO passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

KATOO kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien KATOO op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

KATOO zal uiterlijk bij levering van het product of de dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

het bezoekadres van de vestiging van KATOO waar de consument met klachten terecht kan;

de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

 

ARTIKEL 6  – HERROEPINGSRECHT

 

De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. KATOO mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. KATOO mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

 

ARTIKEL 7  – VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT TIJDENS DE BEDENKTIJD

 

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om aard en kenmerken van het product vast te stellen. Uitgangspunt is dat de consument alle labels, prijskaartjes, stickers en dergelijke aan het product bevestigd laat en het product alleen past en niet draagt/gebruikt.

De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product als niet is voldaan aan het in lid 1 gestelde.

De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

ARTIKEL 8  –UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT DOOR DE CONSUMENT EN KOSTEN DAARVAN

 

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping aan KATOO

Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug aan KATOO. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door KATOO verstrekte redelijke en duidelijke instructies.Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.De consument dient de retourkosten zelf te dragen. De verzendkosten die door Klant zijn gemaakt bij de aankoop van het product worden niet begrepen onder de kosten voor het retourneren en blijven voor eigen rekening van Klant. KATOO  gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode.

 

ARTIKEL 10– DE PRIJZEN EN BETALINGEN

 

De vermeldde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s en inclusief BTW.

Voor transport binnen Nederland worden standaard verzendkosten €7,25 gerekend. Boven een aankoopbedrag van €100 neemt KATOO deze verzendkosten voor eigen rekening.

Er worden geen transportkosten gerekend als het pakket (binnen twee (2) dagen na bevestiging van de bestelling) wordt opgehaald in de winkel van KATOO. De bestelling wordt alleen meegegeven met een bewijs van bevestiging van de bestelling.

Na een bestelling ontvangt de consument direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten. KATOO geeft geen restitutie van prijsverschillen als een artikel op een later tijdstip wordt afgeprijsd.Betaling kan geschieden door middel van iDEAL.

 

ARTIKEL 11– NAKOMING OVEREENKOMST EN EXTRA GARANTIE

 

KATOO staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. KATOO staat niet in voor gebreken alsmede daaruit voortvloeiende schade die na de levering van de producten zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen of reparaties die de consument of derden aan het geleverde hebben aangebracht.

Iedere tekortkoming van KATOO in de nakoming van zijn verplichtingen geeft aan de consument de bevoegdheid om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming – gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis – deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. Voor zover nakoming niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas wanneer de tekortkomende partij in verzuim is.

Wanneer KATOO in verzuim is, kan de consument hem schriftelijk meedelen vervangende schadevergoeding te eisen in plaats van nakoming. Deze omzetting is niet mogelijk, indien de tekortkoming – gezien haar ondergeschikte betekenis – deze niet rechtvaardigt.

Een door KATOO, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst

 

ARTIKEL 12 – LEVERING

 

Zodra KATOO de betaling van de bestelling heeft ontvangen wordt de bestelling verzonden via Post-NL naar het bij de bestelling aangegeven leveradres. Bestellingen worden uiterlijk binnen 3 werkdagen verzonden. Mocht KATOO om een bepaalde reden afwijken dan ontvangt de consument hiervan bericht via e-mail. Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de consument niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting van de overeenkomst.Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling geleverd zijn bij de consument. Wanneer dit niet gebeurt, kan de klant de koop onmiddellijk ongedaan maken. Het is toegestaan dat levering in gedeeltes wordt verzonden. Hier zijn geen extra verzendkosten aangebonden voor de consument. KATOO probeert de website zo up to date mogelijk te houden. Echter kan het voorkomen dat er onverhoopt een product niet meer leverbaar is. In dit geval neemt KATOO zo spoedig mogelijk contact met de klant op. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan KATOO kenbaar heeft gemaakt. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij KATOO tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan KATOO bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. KATOO kan zich de eigendom van alle door hem geleverde producten voorbehouden. De consument wordt pas eigenaar van de gekochte producten als hij de koopprijs en het eventueel meerdere verschuldigde volledig aan KATOO heeft voldaan.

 

ARTIKEL 13– RETOURZENDING EN RECLAMES

 

KATOO doet er alles aan om een perfect product te leveren. Mocht het bestelde artikel desondanks niet aan de verwachtingen voldoen, dan kan de consument deze binnen 14 dagen (kalenderdagen) na ontvangst van de bestelling retour zenden. De kosten van het retour zenden zijn voor rekening van de consument. Met uitzondering de retour bestelling langs te brengen in de winkels van KATOO. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd als de verpakking en het product onbeschadigd zijn. Deze garantie vervalt waneer het product gedragen en /of gewassen is.

Niet meer is voorzien van originele labels. De consument zelf geprobeerd heeft een gebrek te herstellen de gebruiksaanwijzing/ en of gebruiksinstructies niet zijn opgevolgd

KATOO zal binnen 5 werkdagen nadat een product in goede staat retour ontvangen is, het volledige aankoopbedrag rechtstreeks op de bankrekening terugstorten.

KATOO zal eventueel problemen zo snel mogelijk oplossen. Vragen/mededelingen of klachten over een bestelling kan per e-mail kenbaar gemaakt worden op [email protected]. De melding moet steeds voorzien zijn van naam, en bij KATOO bekende email-adres.

SALE vanaf 50% kan niet retour!!

 

ARTIKEL 14 – KLACHTENREGELING

 

Klachten over gebreken in de uitvoering van de overeenkomst dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee maanden na constatering daarvan, volledig en duidelijk omschreven bij KATOO te worden ingediend. De consument dient op verzoek van KATOO aan te tonen, dat de overeenkomst waarop de klacht betrekking heeft met KATOO is gesloten. Bij KATOO ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door KATOO binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten

 

ARTIKEL 15 – AANSPRAKELIJKEHEID

 

Iedere aansprakelijkheid van KATOO en het personeel en de producten van KATOO voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan (on)roerende zaken danwel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

KATOO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van KATOO. Iedere aansprakelijkheid van KATOO jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste van het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan KATOO verschuldigd is.

 

ARTIKEL 16– OVERMACHT

 

Onder overmacht wordt verstaan elke tekortkoming die KATOO niet kan worden toegerekend. Toerekening vindt niet plaats als de tekortkoming niet is te wijten aan KATOO haar schuld, noch op grond van de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt. KATOO heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van de consument op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden. De consument wordt zo spoedig mogelijk per e-mail voor KATOO op de hoogte gesteld van de overmacht, tenzij het adres van de consument niet bij KATOO bekend is gemaakt, noch redelijkerwijs bekend kan zijn.

 

ARTIKEL 17  – PRIVACY

 

 Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld.

 

ARTIKEL 18 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

 

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarde van toepassing zijn is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergenMeer over cookies »

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Abonneer

Account aanmaken

Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.

Registreren

Recent toegevoegd

U heeft geen artikelen in uw winkelwagen

Totaal incl. btw:€0,00
Bestel nog voor €50,00 en de verzending is gratis